مقررات تبليغات در حوزه پولی و بانکی

مقدمه:

مقررات تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور برای دو گروه مجزا شامل «سفارش‌گیرندگان و ناشران تبلیغات» و «سفارش‌دهندگان تبلیغات» طبق جداول زیر آورده شده است. در این جداول، مفاد آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور مصوب 1398.10.8 هیات محترم وزیران به عنوان مبنا قرار گرفته و سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع آورده شده است. همچنین الزامات مقرراتی برای «سفارش‌دهندگان» و «سفارش‌گیرندگان و ناشران» تبلیغات نیز مشخص شده است. 

ذکر این نکته ضروری است که براساس بند ت ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری (سفارش‌دهنده تبلیغات) اعمال می‌شود، تخلف رسانه ها (سفارش‌گیرنده و ناشر تبلیغات) از قوانین و مقررات اشاره شده، مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می باشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
 

 تعاريف:

- آیین‌نامه: آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 1398.10.8 هیأت وزیران
- کمیسیون: کمیسیون موضوع ماده (۱۳) آیین نامه 
- سفارش دهنده: موسسه پولی وبانکی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سفارش تبلیغات خدمات پولی و بانکی مبادرت می کنند.
- سفارش گیرنده و ناشر تبلیغات: کانون‌های آگهی و تبلیغات، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و دهیاری های کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، رسانه (شامل هر ابزاری که برای انتقال پیام مورد استفاده واقع می‌شود.) و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دریافت سفارش تبلیغات خدمات پولی و بانکی مبادرت می‌کنند.
- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه‌نامه بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
- موسسه پولی و بانکی: موسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ازجمله شرکت تعاونی اعتباری، شرکت صرافی، شرکت لیزینگ (واسپاری) و صندوق قرض‌الحسنه که به تشخیص بانک مرکزی به انجام خدمات پولی و بانکی مبادرت می‌ورزد.
- خدمات پولی و بانکی: دریافت سپرده، اعطای اعتبار و تسهیلات و سایر فعالیت‌ها نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و نیز خرید و فروش ارزهای (اسعار) خارجی و هر نوع عملیات بانکی که موسسه پولی و بانکی مجاز به ارایه آن است.تعداد بازديدها:   23,818