مقالات و پژوهش‌ها

در این بخش شما می‌توانید پژوهش‌های انجام شده توسط کارشناسان و محققان بانک مرکزی ج.‌ا.‌ا را مطالعه کنيد.

مندرجات این بخش لزوماً بيان‌گر نظرات بانک مرکزی نيست. نقل مطالب اين بخش با ذکر ماخذ مجاز است.


آیا بدهیهای سنگین دولتهای غربی، بحران بین‌المللی فروخفته را مجدداً زنده خواهد کرد؟ - 101 KB   PDF icon
بررسی انتشار اسکناسهای با ارقام اسمی بزرگتر - 132 KB   PDF icon
بررسي بهره‌وري در اقتصاد ايران - 644 KB   PDF icon
تغيير در ارزش داراييهاي خارجي بانک مرکزي - 398 KB   PDF icon
نقش بانک مسکن در تامين مالي مسکن - 685 KB   PDF icon
ابعاد گوناگون فقر در ايران - 1.69 MB   PDF icon
بازار رهن و نارسايي تامين مالي مسکن در ايران - 1.01 MB   PDF icon
اندازه دولت دراقتصاد ايران - 908 KB   PDF icon
بررسي مقايسه‌اي شاخص‌هاي فضاي کسب و کار در ايران و جهان - 931 KB   PDF icon
تورم، نااطميناني تورم و پراکندگي قيمت‌هاي نسبي در ايران - 543 KB   PDF icon
کاربرد الگوريتم ژنتيک در ترکيب پيش‌بينيهاي تورم - 577 KB   PDF icon
شاخصهاي کمي نمودن فن‌آوري و جايگاه ايران در مقايسه‌هاي بين‌المللي - 1 MB   PDF icon
استخراج پهناهاي نااطميناني پيش‌بيني تورم - 449 KB   PDF icon
سازماندهي توليد - 1.4 MB   PDF icon
بررسي ارتباط متقابل شاخصهاي WPI، PPI و CPI - 1.09 MB   PDF icon
نظمهاي آماري بخش واقعي در اقتصاد ايران (85-1368) - 959 KB   PDF icon
بهره‌وري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد - 969 KB   PDF icon
روش تحلیل مولفه‌های اساسی و بررسی عوامل- استخراج شاخص قیمت داراییها و بررسی اثر آن بر تورم - 688 KB   PDF icon
رفرم پولی، الزامات ایران، تجربه کشورهای دیگر - 451 KB   PDF icon
اخبار اسکناس و سکه - 78 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   224,992