كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار (تكاب)

شايد هنوز هم كسانی باشند كه تصور كنند اسكناسهای موجود در شبكه پولی كشورمان در خارج از كشور تهيه و چاپ می شوند. اما واقعيت اينست كه اكنون همه اسكناسهای در گردش ايرانی بدست توانا و انديشه ايرانی تهيه و چاپ می شود. حال وظيفه ما در مقابل اين سرمايه ملی چيست؟

  

اهميت اسكناس و چگونگی استفاده از آن، به عنوان يك ثروت و سرمايه ملی بر كسی پوشيده نيست. از سالها پيش مسئولان اقتصادی كشورطی بررسی هايی لزوم تاسيس كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار را به منظور صرفه جويی در هزينه های توليد كاغذ اسكناس و ساير اوراق بهادار را مورد تاييد قرار دادند. امروزه پس از سالها تلاش و پيگيري، كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار، كاغذ اسكناس، چك، صفحات پاسپورت و . . . را در داخل توليد نموده و اين گام بزرگی به سوی خودكفايي، استقلال و عدم وابستگی در زمينه توليد اوراق بهادار می باشد.

كاغـذسازی علاوه بر يك صنعت، يك هنر است. تنها بـه حركت در آوردن ماشين آلات كافـی نيست بلكه در هر لحظه تغييرات در نرم افزار و سخت افزار را بايد به محصولی تبديل كرد كه ذاتاً، به طور دائم درحال تغيير است زيرا پيوند الياف و چيدمان آنها در شرايط مختلف قابل تعريف و تغيير است. صنعت ساخت كاغذ اسكناس به مراتب پيچيده تر از كاغذ چاپ و تحرير و بقيه محصولات مشابه می باشد زيرا در درجه اول مسئله امنيت ملی كشور مطرح است و در درجه دوم حفظ استانداردهای بسياری كه برای اين كاغذ تعريف شده ملاك می باشد چنانچه در مرز استانداردها حركت نمائيم با غرور خواهيم گفت كه ما سازنـده محصـول استراتژيكی هستيم كه افتخـار ملی را برای تكـاب بـه همـراه دارد. خدا را شكر می كنيم كه اين فرصت را نصيبمان كرده است.

  

اهداف اجرايی طرح

1-حركت به سوی خودكفايی صنعتی و قطع وابستگی
2-انتقال تكنولوژی و ارتقای دانش فنی
3-بهره وری از امكانات و منابع داخلی
4-صرفه جويی ارزی
5-امنيت توليد اوراق بهادار و اسكناسهای رايج كشور
6-ايجاد اشتغال مولد

نشانی

کارخانه:
آمل-كيلومتر 7 جاده چمستان-كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار
كدپستی: 4616163119
صندوق پستی: 878-46135
تلفن: 43132612و 43132588(011)
نمابر: 43132566(011)تعداد بازديدها:   246,609