نشان بانک مرکزی

نشان يا آرم، هويت يك سازمان را نشان مى دهد و براى اينكه مخاطبان بتوانند سازمان و جايگاه آن را به راحتى تشخيص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اينكه با ديگر سازمان ها متفاوت باشد داراى ويژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعيت مى كند. كتابچه نشان بانك مركزى با هدف رعايت ويژگى هاى مختلف نشان اين بانك منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد اين كتاب، استفاده سليقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و يك شكلى آن رعايت شود.تعداد بازديدها:   96,884