بخشنامه‌های نظارت

۱- بخشنامه شماره ۹۶/۳۵۸۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲; تاکید بر اجرای صحیح و دقیق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبني‌بر لزوم استفاده از صورتحساب فروش کالا در اعطاي تسهيلات (به شرح نمونه مندرج در ماده مذکور) - 91 KB   PDF icon
۲- بخشنامه شماره ۹۶/۳۵۸۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲; تاکید بر لزوم همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اداره امور مالیاتی مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار - 98 KB   PDF icon
۳- بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴; ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی - 522 KB   PDF icon
۴- بخشنامه شماره ۹۶/۵۶۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷; ابلاغ اقدامات و تمهيدات لازم براي صدور و عرضه " ياراکارت اعتباري " براي سرپرستان خانوارها - 98 KB   PDF icon
۵- بخشنامه شماره ۹۶/۵۷۱۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸; ابلاغ نسخه‌اي از مشروح مواد قانوني مرتبط با نظام پولي و بانکي کشور مندرج در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - 175 KB   PDF icon
۶- بخشنامه شماره ۹۶/۵۷۱۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸; ابلاغ نسخه‌اي از مشروح مواد قانوني مرتبط با نظام پولي و بانکي کشور در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور - 226 KB   PDF icon
۷- بخشنامه شماره ۹۶/۶۱۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱; کارمزد ضمانتنامه‌هاي داراي وثايق ترکيبي و ساير موارد (ريالي) - 92 KB   PDF icon
۸- بخشنامه شماره ۹۶/۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱; ابلاغ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار - 149 KB   PDF icon
۹- بخشنامه شماره ۹۶/۶۸۴۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷; ابلاغ تصويب‌نامه هيات محترم وزيران متضمن آخرين اصلاحات آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها - 1017 KB   PDF icon
۱۰- بخشنامه شماره ۹۶/۷۶۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳; ابلاغ نکات لازم‌الرعايه در خصوص گزارشگري مالي و برگزاري مجامع عمومي بانک‌ها و موسسات اعتباري - 745 KB   PDF icon
۱۱- بخشنامه شماره ۹۶/۷۷۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷; ابلاغ بخش دوم کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکي کشور - 134 KB   PDF icon
۱۲- بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱; ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري دولتي - 187 KB   PDF icon
۱۳- بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷; ابلاغ دستورالعمل اجرايي تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار - 214 KB   PDF icon
۱۴- بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷; ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری - 891 KB   PDF icon
۱۵- بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۳۸۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶; تاکيد بر اجراي مفاد دستورالعمل حساب جاري و لزوم ارسال اطلاعات مربوطه در مقاطع شش ماهه - 134 KB   PDF icon
۱۶- بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر وضعيت باز ارزي موسسات اعتباري - 187 KB   PDF icon
۱۷- بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶; ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اجرای بخشنامه‌های صادره از معاونت نظارت بانک مرکزي - 91 KB   PDF icon
۱۸- بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۲۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶; افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه - 107 KB   PDF icon
۱۹- بخشنامه شماره ۹۶/۱۶۵۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰; ابلاغ دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين‌تکليف حساب‌هاي مطالبه‌نشده و مازاد (ريالي) - 1.94 MB   PDF icon
۲۰- بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴; ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در خصوص شمول " قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد" بر بانک‌ها و عدم شمول آن بر موسسات اعتباري غيربانکي (اصلاح بخشنامه شماره ۹۳/۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷) - 105 KB   PDF icon
۲۱- بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵; ابلاغ نرخ سود سپرده سال ۱۳۹۶ - 101 KB   PDF icon
۲۲- بخشنامه شماره ۹۶/۱۸۰۷۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱; ابلاغ بخش چهارم ترجمه سند بال ۲ - 1.02 MB   PDF icon
۲۳- بخشنامه شماره ۹۶/۱۸۰۹۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱; ابلاغ نسخه اصلاح شده دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اشخاص خارجی به شبکه بانکی کشور - 173 KB   PDF icon
۲۴- بخشنامه شماره ۹۶/۲۱۶۹۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵; ابلاغ ترجمه بخش اول سند بال ۳ - 1.41 MB   PDF icon
۲۵- بخشنامه شماره ۹۶/۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷; ابلاغ دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري - 239 KB   PDF icon
۲۶- بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹; ابلاغ حداقل الزامات مديريت ريسک نقدينگي موسسات اعتباري - 477 KB   PDF icon
۲۷- بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۵۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی - ریالی - 218 KB   PDF icon
۲۸- بخشنامه شماره ۹۶/۲۶۴۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱; ابلاغ ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ (دستورالعمل حساب جاري) - 89 KB   PDF icon
۲۹- بخشنامه شماره ۹۶/۲۸۹۹۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳; ابلاغ اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) " آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی" - 315 KB   PDF icon
۳۰- بخشنامه شماره ۹۶/۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳; تاکید بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان - 90 KB   PDF icon
۳۱- بخشنامه شماره ۹۶/۲۹۰۱۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳; شرایط افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه - 103 KB   PDF icon
۳۲- بخشنامه شماره ۹۶/۲۹۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴; ابلاغ مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۵ - 6.12 MB   PDF icon
۳۳- بخشنامه شماره ۹۶/۳۰۲۱۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳; در خصوص نحوه اجرای بهینه مفاد اسناد و قراردادهای لازم‌الاجرای تنظيم‌شده بين موسسه اعتباري و مشتريان - 91 KB   PDF icon
۳۴- بخشنامه شماره ۹۶/۳۰۷۰۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷; ابلاغ «دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» - 181 KB   PDF icon
۳۵- بخشنامه شماره ۹۶/۳۲۲۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰; ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق شعب موسسات اعتباری - 87 KB   PDF icon
۳۶- بخشنامه شماره ۹۶/۳۲۲۹۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰; ابلاغ ترجمه سند کميته بال تحت عنوان " شيوه عمل احتياطي با دارايي‌هاي مشكل دار‏‏‏- تعاريف امهال و مطالبات غيرجاري" - 659 KB   PDF icon
۳۷- بخشنامه شماره ۹۶/۳۳۸۱۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱; لزوم توجه به موضوع فعاليت و مفاد اساسنامه اشخاص حقوقي در هنگام پذيرش تضامين آن‌ها - 86 KB   PDF icon
۳۸- بخشنامه شماره ۹۶/۳۶۹۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵; ممنوعیت اخذ کارمزد بابت استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور - 91 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   1,086,094