100,000 ريال (سری دوم)

ویژگی‌های امنیتی

100000


 
1 1- نخ امنی تی پنجره‌ای با رنگ متغیر
 این نخ دار ای پوشش ویژهای است که با تغییر زاویه دید، رنگ آن از طلایی به بنفش تغییر میکند. همچنین بر روی آن، تصویر بارگاه امام رضا (ع) و عبارت لاتین C.B.I درج شده است.
2 2- تص ویر مکمل
 قسم تی از عدد ۱۰ در رو و قسمتی دیگر از آن در پشت اسكناس چاپ شده که در مقابل نور همدیگر را تکمیل کرده و عدد ۱۰ را به صورت کامل نمایان میسازد.
3 3- چاپ برجسته
 این نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی میباشد. تصویر پرتره حضرت امام (ره)، عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارزش اسمی اسكناس به این روش چاپ شدهاند.
4 4- واترمارک و الکتروتایپ
 تصویر سهبعدی پرتره حضرت امام (ره) همراه با عدد ۱۰ به صورت لاتین که به شکل مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور به راحتی قابل رؤیت میباشد.
5 5- الیاف فلورسنتی نامرئی
 در فرایند ساخت کاغذ اسكناس از الیاف فلورسنت نامرئي استفاده شده است که در زیر نور ماوراء بنفش، در رنگهای آبی، قرمز، سبز و زرد قابل مشاهده ميباشد.
6 6- شماره سریال
 چاپ شماره سریالها با استفاده از مرکب سبز فلورسنت انجام شده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز متمايل به طلایی تغییر طیف میدهند.
7 7- چاپ با مرکب فلورسنت
 نوعی مرکب که در چاپ افست بخشهایی از زمینه  به کار رفته است. این مرکب با تابش نور ماوراء بنفش، بازتاب نور شدید داشته و به رنگ قرمز تغییر میکند.
8 8- ریزنوشته (میکروپرینت)
 نوشتههای بسیار ریزی که با ابزار بزرگنمایی قابل رؤیت هستند و تنها دستگاههای چاپ امنیتی قادر به چاپ آنها هستند.
9 9- طراحی خطی سه‌بعدی (مدالین)
 نوع ویژهای از طراحی امنیتی است که در آن نقوش به صورت برجسته به نظر میآیند.


تعداد بازديدها:   9,094