50,000 ریال (سری سوم)

ویژگی‌های امنیتی

50000
 
 
50000-11- نخ امنیتی پنجرهای هولوگرافیک
این نخ دارای پوشش ویژهای است که در مقابل نور و با تغییر زاویه دید، به صورت هفترنگ دیده میشود. همچنین بر روی آن عبارت لاتینI.R.IRAN  درج شده است.
50000-22- نخ امنیتی پنهان
این نخ که به صورت پنهان در خمیره کاغذ قرار گرفته است، در مقابل نور به سهولت قابل رؤیت است و همچنین عبارت لاتین I.R.IRAN بر روی آن درج شده است.
50000-33- تصویر مکمل
قسمتی از عدد ۵ در رو و قسمتی دیگر از آن در پشت اسكناس چاپ شده که در مقابل نور همدیگر را تکمیل کرده و عدد ۵ را به صورت کامل نمایان میسازد.
50000-44- چاپ برجسته
این نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی میباشد. تصویر پرتره حضرت امام خمینی (ره)، عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارزش اسمی اسكناس به این روش چاپ شدهاند.
50000-55- واترمارک و الکتروتایپ
تصویر سهبعدی پرتره حضرت امام (ره) همراه با عدد ۵ به صورت لاتین که به شکل مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور به راحتی قابل رؤیت می‌باشد.
50000-66- الیاف فلورسنتی نامرئی
در فرایند ساخت کاغذ اسكناس از الیاف فلورسنت نامرئي استفاده شده است که در زیر نور ماوراء بنفش، در رنگهای آبی، قرمز، سبز و زرد قابل مشاهده ميباشد.
50000-77- شماره سریال
چاپ شماره سریالها با استفاده از مرکب قرمز فلورسنت انجام شده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ طلایی مایل به زرد تغییر طیف میدهند.
50000-88- ریز نوشته (میکرو پرینت)
نوشتههای بسیار ریزی که با ابزار بزرگنمایی قابل رؤیت هستند و تنها دستگاههای چاپ امنیتی قادر به چاپ آنها هستند.
50000-99- طراحی خطی سهبعدی (مدالین)
نوع ویژهای از طراحی امنیتی است که در آن نقوش به صورت برجسته به نظر میآیند.


تعداد بازديدها:   6,540