دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی

دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی

مشخصات فردي:
نام و نام‌خانوادگي: پيمان قرباني عقیل آبادی
سال تولد: ۱۳۵۲

سوابق تحصيلي:

 • کارشناسي اقتصاد نظري- دانشگاه تهران - سال ۱۳۷۴ ( رتبه اول میان فارغ التحصیلان).
 • رتبه اول کنکور سراسری کارشناسي ارشد سال ۱۳۷۴.
 • کارشناسي ارشد اقتصاد نظري- دانشگاه تهران- سال ۱۳۷۶ ( رتبه اول میان فارغ التحصیلان)

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل آثار شوک های عرضه پول بر تابع تقاضاي پول کوتاه‌مدت - يک تحليل عدم تعادل، مورد ايران.

 • دکتري اقتصاد -  دانشگاه ESSEX - انگلستان - سال ۱۳۸۵( گرايش تخصصي : اقتصاد پولي- اقتصاد کلان -  اقتصاد‌سنجي).

عنوان رساله دکتري: مدل‌سازي مکانيزم انتقال پولي، تورم و نااطميناني تورم – مورد ايران.

سوابق حرفه‌اي:

 • ۱۳۷۶- ۱۳۷۵: کارشناس اقتصادي مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهری - وزارت کشور.
 • ۱۳۷۷ -۱۳۷۶: کارشناس دفتر اقتصاد کلان - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.
 • ۱۳۸۱-۱۳۷۷: محقق دايره پولي و بانکي - اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 • ۱۳۸۷-۱۳۸۵: رئيس دايره پولي و بانکي - اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 • ۱۳۸۹ -۱۳۸۷: معاون اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 • ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲ : مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 •  از بهمن ۱۳۹۲ : معاون اقتصادی- بانک مرکزي ج.ا.ايران.


سوابق آموزشی:

 •  ۱۳۸۰ -۱۳۷۶: مدرس  - دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران (دروس: کليات علم اقتصاد – رياضيات).
 •  ۱۳۸۵-۱۳۸۲: دستيار تدريس درس کليات علم اقتصاد – دپارتمان اقتصاد- دانشگاه ESSEX - انگلستان.
 •  ۱۳۸۵-۱۳۸۴: استاديار دپارتمان اقتصاد- دانشگاه ESSEX انگلستان (دروس: روش‌هاي مقداري - پيش‌بيني‌ در اقتصاد و بازرگاني).
 •  ۱۳۸۵-۱۳۸۴: مسئول سمينارهاي تحقيقاتی دانشجويان دکتري-دپارتمان اقتصاد- دانشگاه -ESSEXانگلستان.
 •  ۱۳۸۶ : تدريس درس سري‌هاي زماني و پيش‌بيني - اداره آموزش و مطالعات نيروي انساني بانک مرکزي- بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 •  ۱۳۸۶: تدريس درس اقتصادسنجي و کاربردهاي آن در فاينانس (کارشناسي ارشد)  - موسسه عالي بانکداري- بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 •  ۱۳۸۸-۱۳۸۷: استاديار دانشکده اقتصاد (کارشناسي ارشد)- دانشگاه مفيد (دروس: اقتصاد کلان – اقتصادسنجي کاربردي).
 • ۱۳۹۰-۱۳۸۷: استاديار دانشکده اقتصاد و مديريت (کارشناسي ارشد - MBA) – دانشگاه صنعتي شريف (درس اقتصاد کلان).


استاد راهنمای پایان نامه:

 • برآورد رشد مطلوب عرضه پول و سطح بهینه حق الضرب پول در اقتصاد ایران- سال ۱۳۸۹.
 • بررسی سیاستهای اجرایی و اعتباری در تامین مسکن طی برنامه های سوم و چهارم توسعه و برآورد تابع عرضه مسکن در ایران – سال ۱۳۸۸.


استاد مشاور پایان نامه:

 • بررسی و تحلیل حق الضرب پول و رابطه مقدار بهینه حق الضرب و تورم با استفاده از منحنی لافر در ایران -  سال ۱۳۹۲
 • بررسی  و تحلیل تاثیرات نرخ ارز بر تورم و نقدینگی در ایران – سال ۱۳۹۲
 • عوامل تعیین کننده مدیریت نقدینگی - دانشکده اقتصاد و مديريت – دانشگاه صنعتي شريف – سال ۱۳۸۶
 • پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از مدلهای EGARCH و شبکه های عصبی - دانشکده اقتصاد و مديريت – دانشگاه صنعتي شريف – سال ۱۳۸۶


کتب و مقالات: 
کتب:

 • تحليل اقتصادي خطوط اتوبوس برقي و تبديل اتوبوس‌هاي ديزل به CNG در شرکت واحد اتوبوسراني تهران - سال ۱۳۷۶- مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري - وزارت کشور.
 • جنبه‌هاي اساسي تغيير واحد پول ملي (تجربه ونزوئلا) - ترجمه پيمان قرباني - ابوالفضل اکرمي.

مقالات:

 • برآورد رشد مطلوب عرضه پول و سطح بهینه حق الضرب پول در اقتصاد ایران – مجله روند – شماره آینده.
 • تورم و نااطميناني تورم در ايران - ارايه شده در سمينار استراتژي‌هاي پولي و تورم - IBFI - بانک مرکزي فرانسه - سال ۲۰۰۷.
 • تحلیل آثار شوک های عرضه پول بر تابع تقاضاي پول کوتاه‌مدت - يک تحليل عدم تعادل، مورد ايران - مجله روند - سال ۱۳۸۰.
 • برآورد مدل پولي انعطاف‌پذير نرخ ارز (FPMM) برای اقتصاد  ايران- دپارتمان اقتصاد - دانشگاه ESSEX- سال ۱۳۸۱.
 • بهره‌وري مخارج عمومي، تخصيص بخشي و رشد اقتصادي، مجله برنامه و بودجه، سال  ۱۳۸۷ (ترجمه).

طرحهای پژوهشی:

 • تحليل مکانيزم انتقال پولي در اقتصاد ايران.
 • شناخت تکنولوژی رشته فعالیت بازار پول و اعتبار در ایران
 • برآورد توابع صادرات و واردات در ايران.
 • تحليل و برآورد تابع تقاضاي پول در ايران.
 • بررسي و برآورد تاثير صادرات گاز طبيعي بر اقتصاد ايران (يک تحليل داده- ستانده).
 • برآورد تابع تقاضاي توريسم و ارزيابي صنعت توريسم در ايران.
 • برآورد تابع عرضه و تقاضاي کتاب و ارزيابي صنعت نشر در ايران

آموزشهای تخصصی:

 • شرکت در دوره‌هاي آموزشي مختلف از قبيل: "بانکداري مرکزي – بانک مرکزی آلمان" - "استراتژي‌هاي پولي و تورم -  بانک مرکزی فرانسه " - "سياست پولي و توسعه – بانک توسعه اسلامی"- "برنامه‌ريزي مالي و سياستها – موسسه JVI  اطریش" ، " اقتصاد پولی پیشرفته –  مرکز آموزش بانکداری مرکزی سوییس GERZENSEE" و ...
تعداد بازديدها:   21,177