1386

۱- بخشنامه شماره مب/۸۶ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۸۶ ; محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی - 43 KB   PDF icon
۲- بخشنامه شماره مب/۱۸۲ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۸۶ ; دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری‌( بانک‌های دولتی) - 487 KB   PDF icon
۳- بخشنامه شماره مب/۱۸۳ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۸۶ ; دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری( بانک‌های غیردولتی وموسسه اعتباری توسعه) - 487 KB   PDF icon
۴- بخشنامه شماره مب/۵۵۷ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۸۶ ; میزان اعتبار تابلوهای مختلف در بورس اوراق بهادار - 36 KB   PDF icon
۵- بخشنامه شماره مب/۵۶۴ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۸۶ ; ممنوعیت هر گونه عملیات بازارگردانی ، بازار سازی و ... توسط بانک‌ها - 32 KB   PDF icon
۶- بخشنامه شماره مب/۷۷۷ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۶ ; نحوه اجرای مفاد بخشنامه شماره مب/ ۲۸۲۳ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۵ ( دستورالعمل های طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات‌اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات‌اعتباری ) - 43 KB   PDF icon
۷- بخشنامه شماره مب/۸۴۶ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۸۶ ; ضرورت اجرای مقررات و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و اجتناب از اجرای موردی وناهماهنگ مصوبات مراجع و دستگاههای اجرایی دیگر توسط بانک ها و موسسات اعتباری کشور - 37 KB   PDF icon
۸- بخشنامه شماره مب/۱۰۸۱ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۸۶ ; تبیین شمول واژه " شهرداری‌ها " در بخشنامه شماره مب/ ۲۰۱۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۸۵ - 33 KB   PDF icon
۹- بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۸۶ ; حداقل الزامات تحت عنوان "رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباري" - 370 KB   PDF icon
۱۰- بخشنامه شماره مب/۱۱۸۹ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۸۶ ; نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۶ - 37 KB   PDF icon
۱۱- بخشنامه شماره مب/۱۲۸۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۶ ; اختصاص حداقل بیست و‌پنج درصد ( ۲۵٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور به بخش آب وکشاورزی( موضوع ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه ) - ( بانک سپه ) - 38 KB   PDF icon
۱۲- بخشنامه شماره مب/۱۲۹۰ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۶ ; اختصاص حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور به بخش آب وکشاورزی ( موضوع ماده ۱۰ از قانون برنامه چهارم توسعه) - ( کليه بانک‌هاي تجاري ) - 38 KB   PDF icon
۱۳- بخشنامه شماره مب/۱۳۳۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۶ ; زمان اجرای بخشنامه شماره مب/۱۱۸۹ مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ در مورد اعلام سیاست های پولی سال ۱۳۸۶( نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۶) - 34 KB   PDF icon
۱۴- بخشنامه شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۶ ; مصوبات جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر بانک‌های مناطق آزاد در خصوص فعالیت‌های اعتباری ( اعم از ریالی وارزی ) در مناطق آزاد تجاري- صنعتي - 45 KB   PDF icon
۱۵- بخشنامه شماره مب/۱۳۶۹ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۶ ; موارد پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مقررات و شرایط حساب‌جاری و ارزی بانک ها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطای تسهیلات - 49 KB   PDF icon
۱۶- بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۸۶ ; فرمول جدید محاسبه سود واقساط درعقود با بازدهی معین به همراه جدول مربوط به نحوه تسهیم هرقسط به اصل و سود - 97 KB   PDF icon
۱۷- بخشنامه شماره مب/۱۵۴۸ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۸۶ ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثرریسک اعتباری" - 243 KB   PDF icon
۱۸- بخشنامه شماره مب/۱۶۵۶ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۶ ; تبیین مفاد بند ۲ بخشنامه شماره مب/۷۷۷ مورخ ۵/۳/۱۳۸۶ در مورد محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین) - 39 KB   PDF icon
۱۹- بخشنامه شماره مب/۲۲۶۳ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۸۶ ; اعلام عدم امکان مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه - 42 KB   PDF icon
۲۰- بخشنامه شماره مب/۲۲۶۴ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۸۶ ; اعلام عدم امکان مشارکت بانک‌ها در سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه - 41 KB   PDF icon
۲۱- بخشنامه شماره مب/۲۴۰۳ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۸۶ ; حداقل الزامات تحت عنوان "رهنمود مدیریت موثر ریسک نقدینگی" - 159 KB   PDF icon
۲۲- بخشنامه شماره مب/۲۵۸۸ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۶ ; تبيين نحوه خاتمه و یا ابطال ضمانت نامه بانکی - 41 KB   PDF icon
۲۳- بخشنامه شماره مب/۲۶۶۶ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۸۶ ; لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، قبل از اقدام به مشارکت حقوقی در شرکت "ساماندهی مطالبات معوق" - 33 KB   PDF icon
۲۴- بخشنامه شماره مب/۲۶۹۷ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۸۶ ; ابطال بخشنامه شماره نت/۴۴۳۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۰ در مورد ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور - 34 KB   PDF icon
۲۵- بخشنامه شماره نب/۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۴; ابلاغ جدول کارمزد خدمات بانکي (ارزي) - 9.48 MB   PDF icon
۲۶- بخشنامه شماره مب/۲۹۲۱ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۶ ; ابلاغ نکات مورد تاکید اداره کل امور مالیاتی استان تهران در مورد مالیات حق تمبر اوراق چک - 34 KB   PDF icon
۲۷- بخشنامه شماره مب/۳۲۴۴ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۸۶ ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی" - 498 KB   PDF icon
۲۸- بخشنامه شماره مب/۳۶۰۲ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۸۶ ; ضرورت افزایش سرمایه پایه موسسه اعتباری،درصورتی که نسبت کفایت سرمایه آن به دلیل سرمایه گذاری در موسسات اعتباری دیگر به کمتر از حدمقرر (۸ درصد)کاهش یابد - 35 KB   PDF icon
۲۹- بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۸۶ ; تاکید بر مسئولیت مستقیم هیات مدیره بانک ها در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق (موضوع بند۱ از دستورالعمل ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای موضوع تبصره یک تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۰/ت۳۴۹۲۵ه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۶ هیات محترم وزیران ) - 40 KB   PDF icon
۳۰- بخشنامه شماره مب/۴۲۷۶ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۸۶ ; تاکید بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره مب/۱۳۸۲ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۸۵ جهت تحویل چک پول‌های منتشره به بانک ها - 33 KB   PDF icon
۳۱- بخشنامه شماره مب/۴۴۱۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ; ابلاغ نقطه نظر پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور در مورد شرایط عمومی حساب‌جاری ریالی/ارزی - 34 KB   PDF icon
۳۲- بخشنامه شماره مب/۴۹۸۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ ; ممنوعیت اعطای تسهیلات جهت خرید و فروش سهام به کارگزاران بورس اوراق بهادار در قالب عقد مضاربه مطلق - 33 KB   PDF icon
۳۳- بخشنامه شماره مب/۵۰۰۱ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۸۶ ; مدت زمان نگهداری از جوایز برندگان قرعه‌کشی حساب های قرض الحسنه بانک‌ها و موسسات‌اعتباری - 35 KB   PDF icon
۳۴- بخشنامه شماره مب/۵۰۵۶ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۶ ; نحوه اخذ جرایم تاخیر تادیه از تسهیلات سررسید گذشته ومعوق - 34 KB   PDF icon
۳۵- بخشنامه شماره مب/۵۰۷۲ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۸۶ ; آئین نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها و آئین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری ( ریالی/ارزی ) - 136 KB   PDF icon
۳۶- بخشنامه شماره مب/۵۱۱۵ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۸۶ ; نحوه اطلاع رسانی در مورد بخشوده شدن جرایم دیرکردتسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی - 454 KB   PDF icon
۳۷- بخشنامه شماره مب/۵۳۱۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ ; نحوه نگهداری حساب های دولتی نزد بانک‌ها - 40 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   50,886