عملیات بازار باز

گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (30 بهمن‌ماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (23 بهمن‌ماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (16 بهمن‌ماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (9 بهمن‌ماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (2 بهمن‌ماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (25 دی‌ماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (18 دی‌ماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (11 دی‌ماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (4 دی‌ماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (27 آذرماه 1402) - 129 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (20 آذرماه 1402) - 130 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (13 آذرماه 1402) - 128 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (6 آذرماه 1402) - 127 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (29 آبان‌ماه 1402) - 127 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (22 آبان‌ماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (15 آبان‌ماه 1402) - 127 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (8 آبان‌ماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (1 آبان ماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (24 مهرماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (17 مهرماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (10 مهرماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (03 مهرماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (27 شهریورماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (20 شهریورماه 1402) - 125 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (13 شهریورماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (6 شهریورماه 1402) - 125 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (30 مردادماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (23 مردادماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (16 مردادماه 1402) - 125 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (9 مردادماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (2 مردادماه 1402) - 125 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (26 تیرماه 1402) - 125 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (19تیرماه 1402) - 125 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (12 تیرماه 1402) - 125 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (5 تیرماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (29 خردادماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (22 خردادماه1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (17 خردادماه 1402) - 127 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی - موردی (10 خرداد 1402) - 139 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (8 خردادماه1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (1 خردادماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (25 اردیبهشت‌ماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (18 اردیبهشت‌ماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (11 اردیبهشت‌ماه 1402) - 125 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (4 اردیبهشت‌ماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (28 فروردین‌ماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (21 فروردین‌ماه 1402) - 126 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (16 فروردین‌ماه 1402) - 126 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   81,301