مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی

به استناد بند «الف» ماده (11) قانون بانک مرکزی مبتنی بر «انتشار عمومی مذاکرات و مصوبات هیأت عالی» موارد به شرح زیر منتشر می‌شود:


تعداد بازديدها:   357