دستورالعمل ها

آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها  
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری - 155 KB   PDF icon
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری - 145 KB   PDF icon
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها - 94 KB   PDF icon
دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری - 76 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر - 67 KB   PDF icon
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی - 76 KB   PDF icon
دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی - 71 KB   PDF icon
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری - 63 KB   PDF icon
دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری - 57 KB   PDF icon
دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای - 67 KB   PDF icon
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری - 107 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها - 94 KB   PDF icon
رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری - 370 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   31,818