حراج اوراق مالی اسلامی دولتی

عملکرد حراج اولیه اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1400 - 108 KB   PDF icon
اعلام نتیجه نهایی سی‌و‌ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1400 - 155 KB   PDF icon
اعلام نتیجه سی‌و‌ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1400 - 146 KB   PDF icon
اعلام نتیجه سی‌و‌چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سی‌و‌پنجم در سال 1400 - 149 KB   PDF icon
اعلام نتیجه سی‌و‌سومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سی‌و‌چهارم در سال 1400 - 149 KB   PDF icon
اعلام نتیجه سی‌و‌دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سی‌و‌سوم در سال 1400 - 151 KB   PDF icon
اعلام نتیجه سی‌و‌یکمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سی‌و‌دوم در سال 1400 - 147 KB   PDF icon
اعلام نتیجه سی‌امین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سی‌ویکم در سال 1400 - 145 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیست‌ونهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سی‌ام در سال 1400 - 145 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیست‌وهشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیست‌ونهم در سال 1400 - 145 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیست‌‌وهفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیست‌وهشتم در سال 1400 - 145 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیست‌وششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیست‌وهفتم در سال 1400 - 146 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیست‌وپنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیست‌وششم در سال 1400 - 147 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیست‌وچهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیست‌وپنجم در سال 1400 - 144 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیست‌وسومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیست‌وچهارم در سال 1400 - 146 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیست‌ودومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیست‌وسوم در سال 1400 - 149 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیست‌ویکمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیست‌ودوم در سال 1400 - 148 KB   PDF icon
اعلام نتیجه بیستمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیست ویکم در سال 1400 - 145 KB   PDF icon
اعلام نتیجه نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج بیستم در سال 1400 - 533 KB   PDF icon
اعلام نتیجه هجدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1400 - 445 KB   PDF icon
اعلام نتیجه هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و پذیره‌نوسی اوراق مزبور و برگزاري حراج هجدهم در سال 1400 - 543 KB   PDF icon
اعلام نتیجه شانزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج هفدهم در سال 1400 - 469 KB   PDF icon
اعلام نتیجه پانزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج شانزدهم در سال 1400 - 535 KB   PDF icon
اعلام نتیجه چهاردهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج پانزدهم در سال 1400 - 532 KB   PDF icon
اعلام نتیجه سیزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج چهاردهم در سال 1400 - 535 KB   PDF icon
اعلام نتیجه دوازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سیزدهم در سال 1400 - 532 KB   PDF icon
اعلام نتیجه یازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج دوازدهم در سال 1400 - 532 KB   PDF icon
اعلام نتایج نهمین و دهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج یازدهم در سال 1400 - 470 KB   PDF icon
اعلام نتیجه هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد (22 تیرماه 1400) - 463 KB   PDF icon
اعلام نتیجه هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد (15 تیرماه 1400) - 298 KB   PDF icon
اعلام نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد (8 تیرماه 1400) - 298 KB   PDF icon
اعلام نتیجه پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد (1 تیرماه 1400) - 296 KB   PDF icon
اعلام نتیجه چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد (25 خرداد ماه 1400) - 295 KB   PDF icon
اعلام نتیجه سومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد (19 خردادماه 1400) - 295 KB   PDF icon
اعلام نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد (11 خردادماه 1400) - 296 KB   PDF icon
اعلام نتیجه نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج جديد (4 خردادماه 1400) - 301 KB   PDF icon
اعلام برگزاری نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتي در سا ل 1400 (28 اردیبهشت‌ماه 1400) - 300 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   20,770