بخش پولی و بانکی

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامي است.

فروردين - 745 KB   PDF icon
ارديبهشت - 745 KB   PDF icon
خرداد - 786 KB   PDF icon
تیر - 742 KB   PDF icon
مرداد - 742 KB   PDF icon
شهریور - 351 KB   PDF icon
مهر - 895 KB   PDF icon
آبان - 895 KB   PDF icon
آذر - 164 KB   PDF icon
دي - 166 KB   PDF icon
بهمن - 166 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   538,131