بخش تراز پرداخت‌ها

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات و واردات گمرکی کشور، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد است.

فروردين - 63 KB   PDF icon
ارديبهشت - 109 KB   PDF icon
خرداد - 108 KB   PDF icon
تیر - 117 KB   PDF icon
مرداد - 71 KB   PDF icon
شهریور - 107 KB   PDF icon
مهر - 68 KB   PDF icon
آبان - 105 KB   PDF icon
آذر - 85 KB   PDF icon
دي - 73 KB   PDF icon
بهمن - 75 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   209,606