بخش تراز پرداخت‌ها

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات و واردات گمرکی کشور، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد است.

فروردين - 66 KB   PDF icon
ارديبهشت - 71 KB   PDF icon
خرداد - 71 KB   PDF icon
تير - 62 KB   PDF icon
مرداد - 62 KB   PDF icon
شهريور - 62 KB   PDF icon
مهر - 62 KB   PDF icon
آبان - 62 KB   PDF icon
آذر - 62 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   283,830