بخش مالی و بودجه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول وضعيت بودجه عمومی دولت و درآمدهای مالياتی دولت است.

فروردین - 130 KB   PDF icon
اردیبهشت - 130 KB   PDF icon
خرداد - 128 KB   PDF icon
تیر - 137 KB   PDF icon
مرداد - 131 KB   PDF icon
شهریور - 131 KB   PDF icon
مهر - 130 KB   PDF icon
آبان - 131 KB   PDF icon
آذر - 132 KB   PDF icon
دی - 119 KB   PDF icon
بهمن - 126 KB   PDF icon
اسفند - 122 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   321,860