بخش مالی و بودجه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول وضعيت بودجه عمومی دولت و درآمدهای مالياتی دولت است.

فروردين - 337 KB   PDF icon
ارديبهشت - 421 KB   PDF icon
خرداد - 327 KB   PDF icon
تیر - 342 KB   PDF icon
مرداد - 338 KB   PDF icon
شهریور - 291 KB   PDF icon
مهر - 366 KB   PDF icon
آبان - 424 KB   PDF icon
آذر - 381 KB   PDF icon
دي - 329 KB   PDF icon
بهمن - 379 KB   PDF icon
اسفند - 405 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   213,255