بخش بازار سرمايه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.

فروردين - 225 KB   PDF icon
ارديبهشت - 230 KB   PDF icon
خرداد - 229 KB   PDF icon
تیر - 229 KB   PDF icon
مرداد - 233 KB   PDF icon
شهریور - 163 KB   PDF icon
مهر - 63 KB   PDF icon
آبان - 123 KB   PDF icon
آذر - 166 KB   PDF icon
دي - 61 KB   PDF icon
بهمن - 61 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   135,979