بخش بازار سرمايه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.

فروردين - 142 KB   PDF icon
ارديبهشت - 130 KB   PDF icon
خرداد - 184 KB   PDF icon
تير - 242 KB   PDF icon
مرداد - 242 KB   PDF icon
شهريور - 231 KB   PDF icon
مهر - 78 KB   PDF icon
آبان - 77 KB   PDF icon
آذر - 77 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   165,502