بخشنامه های اعتبارات

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (جایگزین تصویبنامه شماره 31242/ت 19961 هـ مورخ 1377/06/09 و اصلاحات بعدی آن) - 615 KB   PDF icon
ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهيلات جعاله مسکن تا مبلغ 400 ميليون ريال - 296 KB   PDF icon
افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و افزایش سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن - 299 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرايي بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يک ميلياردريال در سال 1398 (موضوع بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور) - 347 KB   PDF icon
سررسيد نهایی تسهيلات مشمول بخشش سود از محل اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 1398 کل کشور - 157 KB   PDF icon
اولويتهاي بخشودگي سود تسهیلات کمتر از يک میلیارد ريال موضوع بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور - 144 KB   PDF icon
ابلاغ بند (د) تبصره 17 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانوا ه شهدا - 285 KB   PDF icon
تغییر در شرايط و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن - 171 KB   PDF icon
ابلاغ حداکثر سقف قابل تهاتر بدهی بانکها به بانک مرکزی موضوع تبصره (3) ماده (5) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور - 199 KB   PDF icon
بند خ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه درخصوص امهال تسهيلات دريافتي کشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه - 207 KB   PDF icon
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور - 662 KB   PDF icon
شرایط و توزیع بانکی تسهیلات قرض الحسنه موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور برای کارکنان ارتش - 143 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال 1398 (طرح رونق تولید) - 320 KB   PDF icon
ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به همراه دستورالعمل اجرايي مربوطه - 292 KB   PDF icon
ابلاغ بندهای (ب) و (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص تسهیلات قرض الحسنه کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه - 168 KB   PDF icon
ابلاغ بند (ی) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص ایجاد نیروگاههای خورشیدی - 133 KB   PDF icon
اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران حسب مفاد بند (پ) ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه - 173 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال 1398 - 175 KB   PDF icon
ابلاغ سقف فردی و توزیع بانکی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال 1398 - 255 KB   PDF icon
ابلاغ بند "ز " تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص اعطای تسهیلات ساخت یا خرید مسکن به کارکنان ارتش - 170 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه بانکها جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جبران خسارت ناشی از سیل فروردین سال 1398 - 149 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه بانکها جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جبران خسارت ناشی از سیل فروردین سال 1398 - 223 KB   PDF icon
بند خ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه درخصوص امهال تسهيلات دريافتي کشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه - 285 KB   PDF icon
ابلاغ بند (الف) تبصره 9 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص اخذ تسهیلات دانشگاهها - 240 KB   PDF icon
ابلاغ بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان - 161 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   671,717