مصوبات شورای فقهی به ترتیب تاریخ جلسه

مرابحه پروژه‌ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی (جلسه شماره 95) - 63 KB   PDF icon
ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان (جلسه شماره 93) - 354 KB   PDF icon
ابعاد شرعی طرح‌های داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (جلسه شماره 92) - 144 KB   PDF icon
بررسی فقهی تسهیلات اربعین بانک ملی (جلسه شماره 85) - 111 KB   PDF icon
ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی در شبکه بانکی کشور (جلسه شماره 75) - 88 KB   PDF icon
معاملات فردایی ارز و سکه (جلسه شماره 64 و 66) - 72 KB   PDF icon
انتشار گواهی سپرده سکه طلا (جلسه شماره 61) - 127 KB   PDF icon
انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی (جلسه شماره 56 و 57) - 65 KB   PDF icon
نحوه محاسبه اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه و کارمزد متعلقه (جلسه شماره 53) - 57 KB   PDF icon
عقود شرعی قابل استفاده در قراردادهای خطوط اعتباری اعطایی به شبکه بانکی (جلسه شماره 43 و 46) - 410 KB   PDF icon
تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به شرکت‌های کارگزاری بازار سرمایه (جلسه شماره 42، ۴۴ و 46) - 477 KB   PDF icon
خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی (جلسه شماره ۴۱) - 190 KB   PDF icon
ارائه روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی با رویکرد قسط‌بندی متفاوت اصل و سود تسهیلات (جلسه شماره 40) - 158 KB   PDF icon
استفاده از کیف الکترونیک پول در ایران (جلسه شماره 32 و 33) - 389 KB   PDF icon
امکان اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی به خریداران مواد اولیه به صورت سلف در شرکت بورس کالای ایران (جلسه شماره 30) - 400 KB   PDF icon
ابعاد فقهی تسهیلات کمک ودیعه مسکن (جلسه 27) - 366 KB   PDF icon
جایگزینی عقد مرابحه در تسهیلات خرد (جلسه شماره 26) - 407 KB   PDF icon
نحوه تامین مالی شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (جلسه شماره ۲۵) - 448 KB   PDF icon
امکان استفاده از عقود دیگر غیر از خرید دین در اعتبار در حساب جاری (جلسه شماره 24) - 410 KB   PDF icon
امکان محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی طی دوران مشارکت (جلسه شماره 23) - 497 KB   PDF icon
امکان استفاده از عقود مرابحه و فروش اقساطی در فرآیند امهال تسهیلات از طریق انعقاد جدید (جلسه شماره 23) - 497 KB   PDF icon
امکان تجدید قراردادهای تسهیلات سرمایه در گردش در سررسید صرفا با دریافت سود قرارداد اولیه (جلسه شماره ۲۲) - 438 KB   PDF icon
قبول سپرده مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی در قالب قرارداد ودیعه در عملیات بازار باز (جلسه شماره ۲۰) - 362 KB   PDF icon
دستورالعمل معاوضه ارزی (جلسه شماره 19) - 2.52 MB   PDF icon
توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در عملیات بازار باز (جلسه شماره 18) - 508 KB   PDF icon
بررسی تطبیقی ترکیب تسهیلات اعطایی در ایران و سایر کشورهای اسلامی (جلسه شماه 17) - 139 KB   PDF icon
اوراق ودیعه بانک مرکزی (جلسه شماره 16) - 407 KB   PDF icon
گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) (جلسه شماره 15) - 373 KB   PDF icon
دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران (جلسه شماره 13) - 397 KB   PDF icon
نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی (جلسه شماره 11 و ۱۲) - 458 KB   PDF icon
چالش‌های بانکداری بدون ربای ایران (جلسه شماره 9) - 376 KB   PDF icon
دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری (جلسه شماره 7) - 438 KB   PDF icon
اجاره مجدد راهکاری برای تامین مالی اجاره به شرط قرض (رهن) در بانکداری بدون ربا (جلسه شماره ۶) - 126 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   4,003