1000 ریال

co1000Rls.jpgcr1000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 1000 ريال
تاريخ انتشار: اسفند ماه 1387
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" و قله دماوند در بالا، سال ضرب در پائين، خوشه گندم در حاشيه.
تصوير پشت سکه: پل خواجو و خورشيد
وزن (گرم): 5/8
قطر (ميليمتر): 23/7
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم

co1000Rls.jpgcr1000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 1000 ریال (یادبود روز جهاني آمار)
تاريخ انتشار: آبان ماه 1389
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" و قله دماوند در بالا، سال ضرب در پائين, عبارت "یادبود روز جهانی آمار" درحاشیه سمت راست وعبارت "20 اکتبر - 28مهرماه" در حاشیه سمت چپ.
تصوير پشت سکه: نماد پنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وسط, عبارت "75 سال آمار اقتصادی" درحاشیه سمت راست وعبارت "50 سال بانکداری مرکزی"در حاشیه سمت چپ.
وزن (گرم): 5/8
قطر (ميليمتر): 23/7
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم

 

co1000Rls.jpgcr1000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 1000 ریال (یادبود عید سعید قربان)
تاريخ انتشار: 26 آبان 1389
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه: در مرکز سکه شمسه دوازده پر با طرحی از خانه کعبه در وسط آن، دوازده گل در اطراف شمسه به یادبود 12امام معصوم (ع) ونوشته عید سعید قربان درحاشیه پایین سکه.
وزن (گرم): 4/6
قطر (ميليمتر): 23
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم
 

co1000Rls.jpgcr1000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 1000 ریال (یادبود عید سعید غدیرخم)
تاريخ انتشار: 4 آذر 1389
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه: در مرکز سکه شمسه هشت پر با طرح گرافیکی نام شریف حضرت علی (ع) دروسط آن، دوازده گل دراطراف شمسه به یادبود 12 امام معصوم (ع) و نوشته عید سعید غدیر خم در حاشیه پایین سکه.
وزن (گرم): 4/6
قطر (ميليمتر): 23
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم
 

co1000Rls.jpgcr1000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 1000 ریال (یادبود نیمه شعبان)
تاريخ انتشار: 26 تیر1390
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين و دو خوشه گندم در طرفین.
تصوير پشت سکه:  طرحی از یک دسته گل نرگس در مرکز و عبارت "نیمه شعبان" در حاشیه بالای سکه.
وزن (گرم): 4/6
قطر (ميليمتر): 23
ترکيب آلياژی: مس، نيکل و آلومينيوم

co1000Rls.jpgcr1000Rls.jpg

مشخصات
مبلغ اسمی: 1000 ریال (بارگاه حضرت شاه چراغ (ع))
تاريخ انتشار: 30 دی 1391
تصوير روی سکه: مبلغ اسمی سکه در وسط، عبارت "جمهوری اسلامی ايران" در بالا، سال ضرب در پائين و دایره ها در حاشیه
تصوير پشت سکه:  بارگاه حضرت شاه چراغ (ع)
وزن (گرم): 4/6
قطر (ميليمتر): 23/6
ترکيب آلياژی: مس، روی، نيکل


تعداد بازديدها:   78,688