خبرها و رویدادها

بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به موجب قانون پولی و بانكی مصوب تير ماه 1351 به عنوان تنظيم كننده نظام پولی و بانكی كشور و بانكدار دولت می باشد. بديهی است انجام وظيفه در اين حيطه وسيع، شبكه گسترده و پيچيده ای از روابط، وظايف و كارهای مختلفی را می طلبد و برقراری ارتباطات گسترده با طيف وسيعی از مخاطبان را ايجــاب می كند. از آنجا كه عملكرد بانك مركزی و تصميمات مقامات اين بانك بطور مستقيم و غيرمستقيم در زندگی آحاد مردم تاثيرات انكارناپذيری دارد، همراهی و همدلی با مردم و تعبير و تفسير صحيح و منطقی فعاليت های انجام شده در بانك، ضرورت و اهميت می يابد.

در يک نگاه

  • خبرها
    خبرها

    شامل کليه اخبار و اطلاعيه‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران که توسط روابط عمومی بانک منتشر می‌گردد.