نرخ تورم در مهرماه جاری4/40 درصد است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پیرو انتشار خبر نرخ 42 درصدی تورم نقطه به نقطه در برخی از رسانه ها به اطلاع می رساند: سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارها در مهرماه سال 1392 نسبت به مهرماه 1391 معادل 6/36 درصد افزايش داشته است که اين درصد تغيير در رسانه ها به « تورم نقطه به نقطه» معروف شده است.
 بر این اساس ضمن درخواست از رسانه ها جهت اصلاح رقم مذکور یادآور می شود ، با توجه به تاثیرگذار بودن اخبار اقتصادی در فضای جامعه نسبت به انعکاس اخبار دقت بیشتری مبذول شود.
ضمناً جهت آگاهی عموم مردم و رسانه ها توضيحاتي در خصوص شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي(شاخص تورم) به شرح ذیل ارایه می شود:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران معيار سنجش تغييرات قيمت کالاها و خدماتي است که توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف مي رسد. اين شاخص به عنوان وسيله اي براي اندازه گيري سطح عمومي قيمت ها، يکي از بهترين معيارهاي سنجش قدرت خريد داخلي پول کشور بشمار مي رود. در گزارش شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي تغييرات سطح عمومي در 4 ديدگاه به شرح ذيل بررسي مي شود:

1-‌درصد تغيير نسبت به ماه قبل
اين عدد نشان مي دهد برآيند تغييرات قيمت اقلام مصرفي خانوارها (افزايش قيمت، کاهش قيمت و ثبات آن) با احتساب وزن هاي مربوطه در سبد خانوار نسبت به ماه قبل به چه ميزان بوده است.
براي مثال براساس نتايج بدست آمده از شاخص مذکور در مهرماه سال جاري، درصد تغيير نسبت به ماه قبل معادل 1/2 درصد بوده است به اين معني که سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارها نسبت به شهريور ماه همان سال 2/1 درصد افزايش داشته است.

2-‌ درصد تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل(مقايسه نقطه به نقطه)
اين عدد، تغيير سطح عمومي قيمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نمايش مي دهد. براي مثال  سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارها در مهرماه سال 1392 نسبت به مهرماه 1391 معادل 6/36 درصد افزايش داشته است که اين درصد تغيير در رسانه ها به « تورم نقطه به نقطه» معروف شده است.

3-‌درصد تغيير متوسط شاخص از ابتداي سال تا ماه جاري
اين درصد تغيير نشان مي دهد متوسط سطح عمومي قيمت ها از ابتداي سال جاري تا ماه مورد نظر نسبت به همين متوسط در سال قبل چه تغييري داشته است. براي مثال متوسط سطح عمومي قيمت ها در هفت ماه اول سال 1392 نسبت به متوسط آن در هفت ماه اول سال 1391 معادل42 درصد افزايش داشته است.

4-‌نرخ تورم
نرخ تورم در هر ماه عبارت است از درصد تغيير ميانگين شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در دوازده ماه منتهي به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل. در ادبيات شاخص هاي اقتصادي به اين عدد «نرخ تورم» مي گويند. براي مثال ميانگين شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از ابتداي آبان 1391 تا پايان مهر 1392 نسبت به همين ميانگين در دوره زماني آبان 1390 تا پايان مهر 1391 به ميزان 4/40 درصد افزايش داشته است که به آن نرخ تورم منتهی به مهرماه 1392 مي‌گويند.  تعداد بازديدها:   6,197