میزان ارز همراه مسافری به عربستان تعیین شد

   ارز همراه مسافران ايراني اعم از زائر و غير زائر در مبادی ورودی و خروجی كشور عربستان سعودي به ميزان 18750 ريال سعودي و يا معادل آن به ساير اسعار تعیین شد.
   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌،این اقدام برای تمامی مسافران هوایی، زمینی و دریایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کشور عربستان سعودی عزیمت می نمایند در مبادی ورودی و خروجی این کشور اعمال خواهد شد.
چنانچه مسافر به هنگام خروج بیش از میزان مقرر ارز به همراه داشته باشد ملزم به ارایه مستندات آن استتعداد بازديدها:   8,539