از این پس انجام می پذیرد:

تخصيص وتامين ارز مورد نياز برای مواد اوليه کارخانجات وقطعات خودرو از طريق مرکز مبادلات ارزی

    روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با توجه به گشايش هاي ارزي حاصله پيرو توافق ژنو و امکان تامين ارز به صورت نامحدود براي واردات کالاهاي اساسي و دارو از محل منابع آزاد شده و در نتيجه، تسهيل امکان استفاده از ارزهاي در دسترس قبلي براي تامين ساير نيازهاي موجود ، مقرر گرديده است به منظورکاهش قيمت تمام شده تولید و در راستاي تقويت رشد اقتصادي ورونق فعاليتهاي توليدي ،تخصيص وتامين ارز مورد نياز براي مواد اوليه کارخانجات وقطعات خودرو،از اين پس از طريق مرکز مبادلات ارزي انجام شده وبدين ترتيب تقاضاي ارز براي واردات موارد مذکور از بازار آزاد ارز خارج و به مرکز مبادلات ارزي انتقال مي يابد.


تعداد بازديدها:   6,309