روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:

برخورد با بانکها و موسساتی که حدود تعیین شده برای سرمایه‌گذاری را رعایت نکرده‌اند

همانطور که در مصاحبه معاون محترم نظارتی بانک عنوان گردید سقف سرمایه ‌گذاری بانکها در سهام شرکت ها اعم از موجود و جدید، وفق مصوبه مقام سیاستگذار پولی حداکثر 40 درصد سرمایه پایه هر بانک می باشد. متاسفانه بعضی از بانکها این نسبت را رعایت نکرده اند و بانک مرکزی با جدیت به دنبال اصلاح آن است و بانکهای مذکور مکلف شده اند در یک دوره زمانی مشخص نسبت به اصلاح نسبت مجاز اقدام نمایند.
بدیهی است بانکها و موسسات اعتباری که ظرف مدت زمانی تعیین شده نسبت به تعدیل ارقام سرمایه گذاری خود در سهام شرکتها و همچنین تسهیلات اعطایی به شرکتهای زیرمجموعه و به طور کلی اشخاص مرتبط خود اقدام ننمایند طبق ضوابط و مقررات موجود با آنها برخورد خواهد شد و تضییقات مشخصی برای آنها منظور می گردد.تعداد بازديدها:   7,391