موجودی سرمايه در اقتصاد ايران طی سال های 1391-1353

 گزارش «موجودی سرمايه در اقتصاد ايران (1391-1353)» توسط اداره حسابهای اقتصادی بانک‌مرکزی‌جمهوری اسلامی ايران منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این گزارش ضمن ارائه مفاهیمی چون موجودی سرمايه، روش برآورد موجودی سرمايه خالص، مراحل برآورد موجودی سرمايه و مفاهيم پايه ؛ در قالب نمودار اطلاعات جامعی در زمینه موجودی سرمایه  ارائه شده است.برای دسترسی به گزارش های یادشده اینجا و اینجا  را کلیک کنید.


تعداد بازديدها:   5,050