با بهره برداری از سامانه نسیم صورت می گیرد؛

تبدیل حساب‌های ریالی پنج رقمی به حساب‌های 16 رقمی

بهره‌برداری‌ از سامانه نسیم‌ (نگاهداري حساب‌هاي دولتي) که تارنمایی قوی، به‌روز با امکاناتی مناسب، شخصی سازی شده است؛ با هدف خدمت رسانی به سازمان ها و ارگان های دولتی، غیردولتی و مراکز علمی در بانک مرکزی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه حساب‌های ریالی نزد این بانک که قبلاً حداکثر پنج رقمی (به اضافه دو رقم کد کنترلی) مورد استفاده واقع می‌شد، به حساب‌های 16 رقمی تبدیل شده و شناسه شبای متناظر آن‌ها نیز تغییر کرده است.
  نظر به اینکه امکان دریافت شماره حساب 16 رقمی و شناسه شبای متناظر آن با استفاده از شماره حساب‌های پنج رقمی قدیمی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir میسر می‌باشد، لذا در نظر است از تاریخ  18/5/93  فقط نسبت به کارسازی دستور پرداخت‌هایی اقدام گردد که با شبای متناظر با شماره حساب‌های 16 رقمی واصل می‌شود.تعداد بازديدها:   5,627