" اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباري غيربانکي" تصویب شد

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 24/4/1393، " اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباري غيربانکي" را مورد تصويب قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شوراي پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختيارات مقرر در بند «ج» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور و با هدف ايجاد ساختار و چارچوبي يکسان و استاندارد براي اساسنامه بانک‌ها، «اساسنامه نمونه بانک‌هاي تجاري غيردولتي» را تصويب نمود.
در همين راستا آن شورا در سال جاري نيز با همان مقصود و رويکرد، در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه مورخ 24/4/1393، "اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباري غيربانکي" را مورد تصويب قرار داد.
گفتنی است تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف شدند حداکثر تا پايان دي‌ماه سال جاري‌ نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغي اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتي، وفق بندهاي «د» و «هـ» ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور، براي تصويب نهايي در شوراي پول و اعتبار به اين بانک ارسال دارند.


 تعداد بازديدها:   5,133