شورای پول و اعتبار تصویب کرد؛

دستورالعمل جدید ناظر بر فعالیت صرافی‌ها

شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1393.5.28دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی را تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب 1392.5.1شده و کلیه فعالان حرفه صرافی و متقاضیان ایجاد واحد‌های صرافی موظف شدند فعالیت خود را با ضوابط آن تطبیق دهند.

 تعداد بازديدها:   5,317