اساسنامه بانکهای شهر، حکمت ایرانیان ، قوامین ، انصار و آینده تصویب شد

یکهزار و یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ1393/7/1 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه و در اجرای بند «هـ» از ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور که به موجب آن هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، اساسنامه جدید بانکهای شهر، حکمت ایرانیان ، قوامین ، انصار و آینده که مطابق با اساسنامه نمونه جدید بانکهای تجاری غیر دولتی در 147 ماده و 22 تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی بانکهای یادشده رسیده بود، مطرح و به تصویب شورا رسید.
 تعداد بازديدها:   10,480