اساسنامه جديد بانک خاورميانه تصویب شد

اساسنامه جديد بانک خاورميانه در قالب اساسنامه نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار، مورد تصويب قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسخه جديد ”اساسنامه نمونه بانکهاي تجاري غيردولتي“ پس از تصويب در يکهزار و يکصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ1392/12/13 شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره92/377538  مورخ1392/12/22  اين بانک به بانکهاي ياد شده ابلاغ و بر همين اساس، مقرر گرديده بود بانکهاي مشمول حداکثر تا تاريخ1393/4/31 اقدامات لازم را براي تطبيق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه ابلاغي معمول و آن را براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايند. لذا در اين راستا، اساسنامه جديد بانک خاورميانه پس از اعمال تغييرات و اصلاحات لازم براساس اساسنامه نمونه ابلاغي به آن بانک مورد تصويب شوراي پول و اعتبار قرار گرفت»

 تعداد بازديدها:   2,733