شاخص توليد کارگاه های بزرگ صنعتی کشور (سه ماهه اول سال1393)

شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي کشور در سه ماهه اول سال 11131913 برمبناي سال پايه 11131813 به عدد184.1 رسيد که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل معادل 10.0 درصد افزايش يافته است....
 


تعداد بازديدها:   3,155