مقایسه تطبیقی 6 ماهه سال 1393 با دوره مشابه سال قبل

عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها و هدف از دریافت تسهیلات

 تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 6 ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل 1463هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 1046 هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان 40.0 درصد داشته است.
 جدول شماره یک بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در 6 ماهه اول سال جاری بالغ بر 466 هزار میلیارد ریال (معادل 31.8 درصد تسهیلات پرداختی) می‌باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر
156 هزار میلیارد ریال (50.3درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.(به جدول شماره 1 رجوع کنید.)
جدول شماره دو بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در پایان شهريور ماه سال جاری مبلغ 882 هزار میلیارد ریال (معادل 60.2 درصد کل تسهیلات پرداختی) می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 به مبلغ 505 هزار میلیارد ریال (معادل 48.5 درصد) بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 6 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 377 هزار میلیارد ریال (74.6درصد) می‌باشد.
 با ملاحظه جدول فوق مشخص می‌گردد سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 370 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 42 درصداز منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 882 هزار میلیارد ریال) می‌باشد.(به جدول شماره 2 مراجعه کنید.)
         همچنین از 466 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 79.5 درصد آن (مبلغ 370 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري مي‌باشد.
شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي نمود.تعداد بازديدها:   5,461