طرح مجدد اعطای تسهیلات‌ مسکن به خبرنگاران در شورای پول و اعتبار

 اعطاي تسهيلات مسکن به هنرمندان و خبرنگاران، برای بار سوم در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد.
به گزارش روابط‌ عمومی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ در خصوص اعطاي تسهيلات مسکن به خبرنگاران ، موضوع مصوبه شماره 38590/ت48110 ن مورخ  1391/2/31 هیات وزیران به اطلاع مي‌رساند، بر این اساس مصوبه موصوف ، در يکهزار و يکصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1391/11/24 (در دولت قبل)‌ مطرح و شورا با اعطاي تسهيلات مسکن خبرنگاران‌ به منظور ساخت و خرید مسکن موافقت به عمل نياورد.  
حسب پیگیریهای به عمل آمده ، موضوع مجددا" در شورای پول و اعتبار مطرح و به موجب تصمیمات متخذه در یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 1392/6/26 ، شورا ضمن تاکید بر مصوبه قبلی خود و نیز به دلیل مغایرت اعطای تسهیلات مسکن به خبرنگاران به منظور ساخت و خرید مسکن با مفاد ماده 12 قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با درخواست مطروحه موافقت به عمل نیاورد.
شایان ذکر است با عنایت به این که این موضوع دو مرتبه در شورای پول و اعتبار مطرح  و مورد موافقت قرار نگرفته است، چنانچه شرایط تورمی بهبود یابد با بررسی های مجدد کارشناسی و در زمان مقتضی، موضوع اعطای تسهیلات مسکن خبرنگاران برای بار سوم در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد.‌تعداد بازديدها:   4,558