اطلاعيه مهم در خصوص متقاضيان دريافت مجوز فعاليت صرافي

    به اطلاع کليه متقاضياني که نسبت به ثبت تقاضاي تأسيس صرافي در سامانه بازار غير متشکل پولي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نموده‌اند مي‌رساند؛ نظر به تصويب دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مورخ 93/5/28توسط شوراي محترم پول و اعتبار، مقتضي است حداکثر تا پايان سال جاري ضمن مراجعه به سامانه مذکور به آدرسnbfi.cbi.ir  ـ بخش صرافيها ـ قسمت مشاهده وضعيت صرافي با استفاده از کدرهگيري دريافتي در زمان ثبت نام، نسبت به مشاهده و در صورت لزوم، اصلاح اطلاعات موجود و نيز اعلام پذيرش يا عدم پذيرش شرايط و ضوابط مورد نظر اين بانک اقدام نمايند.
لازم به ذکر است کدرهگيري مربوط به تقاضاهاي ثبت شده توسط متقاضيان در بخش صرافيها ـ قسمت بازيابي کدرهگيري‌ـ از سامانه فوق‌الذکر قابل دسترسي و بازيابي مي‌باشد.
شايان ذکر است آندسته از متقاضياني که پيش از تاريخ 91/9/6 نسبت به ارائه تقاضا به منظور دريافت مجوز صرافي به اين بانک اقدام نموده‌اند و فاقد کدرهگيري مربوط به تقاضاي ارائه شده مي‌باشند، لازم است پس از کسب اطلاع از کدرهگيري مربوطه از طريق تماس با شماره تلفن 22257057 ظرف مدت زمان مذکور (حداکثر تا پايان سال جاري) نسبت به مشاهده وضعيت، تکميل و اصلاح اطلاعات موجود و همچنين اعلام پذيرش يا عدم پذيرش شرايط و ضوابط مورد نظر اين بانک اقدام نمايند.
در پايان خاطر نشان مي‌سازد صرفاً تقاضاي آندسته از متقاضياني که نسبت به مشاهده و پذيرش شرايط و ضوابط مورد نظر اين بانک اقدام نموده باشند، به منظور رسيدگي‌هاي بعدي در برنامه‌هاي کاري اين بانک قرار گرفته و ساير تقاضاهاي موجود کان لم يکن خواهد شد.
 

 تعداد بازديدها:   12,376