شاخص توليد کارگاه های بزرگ صنعتی کشور شش ماهه اول سال 1393اعلام شد

شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي کشور در شش ماهه اول سال 11131913 برمبناي سال پايه 1390به عدد 93.6 رسید که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل معادل 6.6درصد افزایش یافته است...
 
 تعداد بازديدها:   2,837