با بخشنامه بانک مرکزی میسر شد؛

سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند با رعايت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری»، نسبت به خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک و  همچنین سرمايه‌گذاري در آن‌ها اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با عنايت به مفاد «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» مصوب جلسه مورخ 18/1/1386 شوراي پول و اعتبار و با نظر داشت قالب حقوقي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک، بانک مرکزی در راستای سؤالات و ابهامات به‌وجود آمده در خصوص امکان خريد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي مزبور و سرمايه‌گذاري در آن‌ها که از سوي شبکه بانکي کشور مطرح شده بود، این بخشنامه را صادر کرد.
این بخشنامه به شماره 93/285893 در تاریخ 27/10/1393 به شبکه بانکی ابلاغ و از تاريخ ابلاغ آن، مفاد بخشنامه شماره 120175/90 مورخ 23/5/1390 اين بانک کأن‌لم‌يکن تلقي می شود.

 


 تعداد بازديدها:   5,287