بانک مرکزی: سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط تامین شود


بانک مرکزی در بخشنامه ای از شبکه بانکی خواست سرمایه در گردش طرح‌هاي توليدي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد و بنگاه‌هاي توليدي کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبي برخوردار بوده اند ليکن به دليل تنگناهاي مالي، توليد آنها متوقف شده و يا با ظرفيت پايين در حال فعاليت هستند، را تامین کنند.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی متن بخشنامه به شرح زیر است:
در راستاي رسالت شبکه بانکي کشور جهت تأمين مالي نظام اقتصادي کشور و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري - مدظله العالي- در ابتداي سال مبني بر ضرورت فعالسازي ظرفيت‌هاي توليدي صنايع کوچک و متوسط و ارتقاء توان رقابت‌پذيري آنها و همچنين باعنايت به نقش برجسته و بي بديل واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد‌مقاومتي، لازم است تا در شرايط حاضر، بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي نقش مؤثرتر و کارآتري را جهت حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ايفاء کنند .
شايان ذکر است با توجه به گزارش‌هاي اقتصادي، بخشي از بنگاه‌هاي توليدي موجود و فعال با ظرفيت پايين و گاه پايين‌تر از نقطه سر به سر فعاليت مي‌کنند و با کاهش درآمد اقدام به تعديل نيرو کرده‌اند که به نوبه خود به افزايش بيکاري منجر شده است. بنابراين به منظور استفاده بهينه از منابع موجود در راستاي تامين نقدينگي موردنياز بنگاه‌هاي توليدي و حفظ اشتغال فعلي و ايجاد اشتغال جديد ضرورت دارد بنگاه‌هاي توليدي کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبي برخوردار بوده ليکن به دليل تنگناهاي مالي و نداشتن سرمايه در گردش، توليد آنها متوقف شده و يا با ظرفيت پايين فعاليت مي‌کنند و همچنين طرح‌هاي توليدي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد از پشتيباني مالي بيشتري برخوردارشوند.
بر اين اساس ارجح است تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با روحيه جهادي و احساس مسئوليت و اهتمام عالي، همگام با سياست هاي دولت محترم، نقش و رسالت خويش را به نحو شايسته به انجام رسانده و با بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود، بسترهاي خارج نمودن بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفيتهاي توليدي را فراهم‌کنند.
علي ايحال با عنايت به موارد مذکور به پيوست «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» جهت تسهيل تامين مالي اينگونه واحدها ايفاد مي‌شود. بديهي است بانک ها و مؤسسات اعتباري موظفند با درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند.
بر اين اساس مقتضي است دستور فرماييد مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ و ضمن مشارکت جدي و تلاش براي رسيدن به اهداف پيش‌گفته، برحسن اجراي کامل آن نظارت به عمل آمده و نسبت به ارايه گزارش عملکرد ماهانه به اين بانک اقدام کنند.
 تعداد بازديدها:   7,646