نماگر اقتصادی سه ماهه سوم سال 1394


 نماگر اقتصادي شماره 82، مربوط به سه ماهه سوم  سال 1394 منتشر شد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگر اقتصادي شماره 82 از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی انتشار یافت.تعداد بازديدها:   6,445