نماگرهای اقتصادی زمستان 1394 منتشر شد


 نماگرهای اقتصادی شماره 83، مربوط به سه ماهه چهارم  سال 1394 منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره 83 از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی انتشار یافت.


نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1394 تعداد بازديدها:   6,936