فراخوان مقاله با موضوع «استقلال بانک مرکزي»

فراخوان مقاله با موضوع «استقلال بانک مرکزي»

بانک مرکزي با توجه به اهمیت بسیار بالاي استقلال نهاد سياستگذار پولي، در نظر دارد به منظور بررسي و تبيين ضرورت، ابعاد و آثار اقتصادي موضوع یاد شده، ويژه نامه‌اي با محوريت «استقلال بانک مرکزي» منتشرکند. 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از پژوهشگران و کارشناسان اقتصادي دعوت مي‌شود آثار پژوهشي خود را حداکثر تا تاريخ 1396/3/31 به آدرس پست الکترونيک ravand@cbi.ir ارسال کنند. 
ضمناً مقالات تاييد و چاپ شده  مورد حمایت و تقدیر مالی قرار خواهند گرفت.
گفتنی است امروزه «استقلال بانک مرکزي» به عنوان يک اصل پذيرفته شده اقتصادي، راهکاري مهم و کليدي براي ثبات قيمت‌ها و کارايي سياست پولي به شمار مي‌آيد. مطالعات تجربي نيز نشان مي‌دهد بازنگري نقش و کارکرد بانک مرکزي و اعطاي استقلال به بانک‌هاي مرکزي تاثير به سزايي در کنترل تورم داشته است. چنانکه در دو دهه اخیر بسياري از کشورها به طور همه جانبه‌اي قانون و يا اساسنامه بانک مرکزي خود را در جهت استقلال بيشتر تغيير داده‌اند. بدیهی است تحقق استقلال، علاوه بر ايجاد نهادهاي قانوني مرتبط نيازمند شکل‌گيري اراده فراگير، اجماع سياسي، اجتماعي و اقتصادي و درک بيش از پيش مسئله است. تعداد بازديدها:   6,019