افتتاح و نگهداری حساب های دومنظوره برای دانشگاه های دولتی ممنوع است


افتتاح حساب و نگهداري سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار از جمله حساب‌هاي دو منظوره توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي براي دانشگاه‌هاي دولتي و به تبع آن اعطاي سود به آن‌ها ممنوع است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه  به اين که مفاد بخشنامه شماره 94.31614 مورخ 1394.02.10 بانک مرکزی مورد ايراد ديوان محاسبات کشور از حيث مغايرت با مفاد جزء الف بند 3 مصوبه پانصد و هفتادمين جلسه مورخ 1‏‏/10‏‏/1364 شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است، بخشنامه مذکور کان لم يکن است. بر اين اساس، افتتاح حساب و نگهداري سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار از جمله حساب‌هاي دو منظوره توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي براي دانشگاه‌هاي دولتي و به تبع آن اعطاي سود به آن‌ها ممنوع  است.
بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ملزمند ضمن ابلاغ این بخشنامه
، بر حسن اجراي آن نظارت کنند.تعداد بازديدها:   3,488