بازدید سرزده رئیس کل بانک مرکزی از صرافی های میدان فردوسی و اطمینان دادن به تأمین نیازهای ارزی مردم

1


2

3

4

4


تعداد بازديدها:   4,652