توسط بانک مرکزی انجام شد:

ابلاغ مصوبه تسهيل امهال بدهی های غيرجاری واحدهای توليدی به شبکه بانکی کشور

ابلاغ مصوبه تسهيل امهال بدهی های غيرجاری واحدهای توليدی به شبکه بانکی کشور
بانک مرکزی با هدف مساعدت به واحدهای توليدی، نحوه امهال بدهی های غيرجاری بنگاه‌های اقتصادی مذکور را تسهيل نمود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيشنهادات این بانک در خصوص تسهيل امهال بدهی های غيرجاری واحدهای توليدی در يک‌هزار و دويست و هشتاد و نهمين جلسه مورخ 98.11.29 شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت: 

مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای توليدی را که تمام يا بخشی از آن غيرجاری شده است، برای يک‌بار و حداکثر به مدت پنج (5) سال، با أخذ ميزان 7.5 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نمايد.

تبصره 1‏‏‏ـ  سازوکار اجرايی امهال موضوع اين مصوبه، در چارچوب روش‌های امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری می باشد. 

تبصره 2‏‏‏ـ مهلت استفاده از مزايای اين مصوبه تا پايان شهريور ماه 1399 می باشد.

تبصره 3‏‏‏ـ  چنان‌چه مشتري وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد‏‏‏/مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط‏‏‏/اقساط مطالبات امهالی اقدام نمايد، بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعيت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غيرجاری نمی شود.

تبصره 4‏‏‏ـ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتريانی امکان‌پذير است که به تشخيص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسيد‏‏‏/‌سررسيدهای مقرر قابل وصول ‌باشد.

تبصره 5‏‏‏ـ  واحدهای توليدی دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی يا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مشمول اين مصوبه می باشند.


تعداد بازديدها:   11,716