مقایسه آمار تسهیلات پرداختی فروردین ماه سالجاری با دوره مشابه سال گذشته

تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی در فروردین ماه بیش از 12درصد افزایش یافت

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1.074.8 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 120.1 هزار ميليارد ريال معادل 12.6 درصد افزايش داشته است.

جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال 1400 می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال جاري مبلغ 837.9 هزار میلیارد ریال معادل 78 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاري معادل 262.2 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 31.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ 837.9 هزار میلیارد ریال است.

 ملاحظه مي‌شود از 316.5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 82.8 درصد آن مبلغ 262.2 هزار ميليارد ريال در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.

1

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.تعداد بازديدها:   3,436