اعلام نتیجه هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج جدید

ضمن اعلام نتیجه‌ هشتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ 22 تیر ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 29 تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

22

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر يک از نمادهاي مزبور 500 هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارايی الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌های برنده اقدام می کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود. بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالی دولت خريداری نخواهد کرد.


تعداد بازديدها:   3,413