بازبینی و تطبیق کدپستی پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیکی کشور انجام شد

بازبینی و تطبیق کدپستی پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیکی کشور انجام شد
کدپستی مرتبط با بیش از 840 هزار پذیرنده فعال در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور بازبینی و تصحیح شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کدپستی مرتبط با بیش از 840 هزار  پذیرنده ای که به دلائل مختلف نیازمند بررسی مجدد بوده است در 5 ماه گذشته بازبینی، تصحیح و تکمیل شده است.

بازبینی و تکمیل اطلاعات پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیکی که شامل دریافت اقلام اطلاعاتی مختلف از پذیرندگان است توسط شرکت‌های فعال در این شبکه و شرکت شاپرک انجام شده  و در این راستا طی5 ماه گذشته کدپستی حدود 844 هزار پذیرنده مورد بازبینی و در صورت نیاز، مورد تکمیل و تصحیح قرار گرفته است. 

گفتنی است این پروژه که گام موثری در جهت خودکار کردن فرآیند محاسبه مالیات است، با پیگیری معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی و همکاری شبکه‌ پرداخت کشور انجام شده و بر اساس آن تاکنون اطلاعات بیش از 86 درصد از مجموع ترمینال هایی که در شبکه پرداخت نیاز به تکمیل اطلاعات داشته اند مورد بازبینی و صحت سنجی اطلاعات قرار گرفته است.


تعداد بازديدها:   2,558