198.9 هزار ميليارد ريال تسهيلات در شش ماهه سال جاری به شرکت هاي دانش بنيان پرداخت شد

طی شش ماهه 1400  به 857 *شرکت دانش بنيان معادل 198.9 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به  شش ماهه 1399 معادل 102.6 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بیشترين تسهيلات طی شش ماهه  1400 از سوی بانک هاي ملی به مبلغ 54.6 هزار ميليارد ريال ، ملت به مبلغ 46.6 هزار ميليارد ريال و صادرات به مبلغ 39.8 هزار ميليارد ريال پرداخت شد.

 

میزان تسهیلات پرداختی طی شش ماهه 1400

1

ميزان تسهيلات پرداختی از شهريور ماه 1399 تا شهريور 1400

2
 


 *منظور از تعداد شرکت ها در گزارش های پيش از مقطع دی ماه 1397 تعداد تسهيلات اعطايی به شرکت های دانش بنيان بوده است و  از مقطع دی ماه 1397 تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهيلات پرداختی منظور نظر مي باشد .


تعداد بازديدها:   3,656