افزایش بیش از 45 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها در سال 1401

‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1401 مبلغ 44.485/3 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 13.863/6 هزار ميليارد ريال معادل 45/3 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 37.626/2 هزار میلیارد ریال معادل 84/6 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 6.859/0 هزار میلیارد ریال معادل 15/4 درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.  

نمودار ۱، بیانگر سهم بخش­های اقتصادی از تسهیلات پرداختی بانک­ها به صاحبان کسب و کار می باشد.


1
 
جدول 1 سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار و همچنین سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نشان می­دهد، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب و کار در بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال 1401 مبلغ 13.924/9 هزار میلیارد ریال معادل 37 درصد بوده است.
 
2

نوع تسهیلات پرداخت شده:
در این قسمت هدف از دریافت تسهیلات  توسط صاحبان کسب و کار و خانوار طی 12 ماهه سال 1401 مشخص گردیده است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ 27.423/9  هزار میلیارد ریال معادل 72/9 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی ( خانوار) مبلغ 3.029/9 هزار میلیارد ریال معادل 44/2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

3

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1401 معادل 9.936/4 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 36/2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 27.423/9 هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

بر این اساس از 13.924/9 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 71/4 درصد آن (مبلغ 9.936/4 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1401 مي‌‌باشد.

  بر اساس این گزارش، در سال 1401 تعداد 257،036 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 54/2 میلیارد ريال پرداخت شده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد 1،689،312 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 8.9 میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین، در بخش خانوار تعداد 8،966،510 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.8 میلیارد ریال پرداخت شده است.
 

4
 


* تمامی تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی صرف نظر از نوع هدف دریافت تسهیلات، به بخش «صاحبان کسب و کار حقوقی» تعلق می­گیرد. تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی با اهداف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه درگردش ، قرض الحسنه اشتغال، قرض الحسنه کمیته، قرض الحسنه بهزیستی، قرض الحسنه ایثارگران و قرض الحسنه سایر اشتغال به «صاحبان کسب‌وکار غیرحقوقی» تعلق می­گیرد. تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی با اهداف خرید مسکن غیرنوساز، خرید مسکن نوساز، ودیعه مسکن، جعاله تعمیرمسکن، تعمیرات، خرید خودرو شخصی، خرید کالای مصرف شخصی، قرض الحسنه ازدواج، قرض الحسنه فرزندآوری و قرض الحسنه احتیاجات ضروری به «مصرف کننده نهایی(خانوار)» تعلق می­گیرد.


تعداد بازديدها:   3,706