براساس آمار چک‌های مبادله‌ای

93 درصد چک‌ها در اسفند ماه 1401 وصول شد

93 درصد چک‌ها در اسفند ماه 1401 وصول شد
در اسفند‌ماه سال 1401 بیش از ۸ میلیون و 600 هزار فقره چک مبادله‌شد که 93 درصد این چک‌ها وصول شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی اسفند ماه 1401 در سامانه چکاوک بیش از ۸ میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی حدود 5879 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 2.7 درصد و از نظر مبلغ 15.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در اسفند ماه به ترتیب 93 درصد و 91.3 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (بهمن ماه) به ترتیب معادل 92.7 درصد و 90.8 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 91.1 درصد و 89 درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در اسفند‌ماه 1401 به لحاظ تعدادی، 7 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 7.3 درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی، 8.7 درصد بوده و در ماه قبل عدد 9.2 درصد را نمایش می‌دهد.

 


تعداد بازديدها:   5,613